pondelok, 12. novembra 2012

Vedenie účtovníctva v barterových obchodoch

Ako na vedenie účtovníctva v barterovom obchode? Alebo ako dostaneme výmenu služieb či tovaru, na podvojné účtovníctvo? Barterový obchod je výmena tovaru alebo služieb bez použitia peňazí. V dejinách ľudstva je to pravdepodobne prvý spôsob obchodovania. Pred vynálezom platidla, teda peňazí, bolo barterové obchodovanie jedinou možnosťou, ako uskutočniť obchod. V 20. storočia dochádza k renesancii Barter v dôsledku skutočnosti, že peniaze prestávajú byť ekvivalentom skutočných hodnôt tovar tak, ako to bolo pri ich vzniku.

Preto vzniká rad špecializovaných spoločností, ktoré sa zaoberajú barterovým obchodom. Platidlom sa stáva tovar, alebo služba, ktoré majú svoju reálnu hodnotu, a v spojení s informácií vzniká špecifický nástroj pre podnikanie.

Prevádzkovateľ servera eBarter.cz Tomáš Sladký vidí prednosti barterového obchodu v tom, že na uskutočnený obchod netreba voľných peňažných prostriedkov. "Je to" len účtovné operácie, "hovorí Sladký.

V prípade priameho obchodu musí najprv účastník obchodu získať peňažné prostriedky prostredníctvom predaja svojich produktov a za tieto peniaze môže nakúpiť požadovaný tovar alebo služby.

Spoločne s predajom tovaru musí byť odvedená DPH na výstupe. V prípade nákupu možno DPH u nakúpeného tovaru a služieb uplatniť na vstupe. Ak je účastník obchodnej transakcie platca DPH štvrťročný, môže na vrátenie DPH z nákupu čakať takmer až 4 mesiace. V prípade barterového obchodu v okamihu odvedenie DPH je uplatnený súčasne aj odpočet DPH na vstupe.

K barterovému obchodu spravidla dochádza medzi dvoma stranami, môže byť uskutočnený aj medzi viacerými účastníkmi. Ideálnym obchodom je, ak výška barterového obchodu dosiahne 100%, teda pohľadávka sa rovná so záväzkom. Rovnako ako v ostatných obchodoch iv barterových obchodu môže dochádzať k dodaniu tovaru a služieb s rôznou výškou DPH.

Podľa zákona nie je nutné pri každom barterovom obchode uzatvárať zmluvu. "Zmluva môže byť písomná alebo ústna, odporúčam však uzavrieť zmluvu, ktorá je obdobou zmluvy kúpnej," radí Tomáš Sladký. Ceny barterového obchodu by podľa Sladkeho mali byť bežné - cenníkovej; nie je problém si ceny upraviť, aby sa rovnali. Môže byť uplatnená zľava, aby sa dosiahlo rovnaké čiastky, ktorú ponúka barterující a obrátene.

Na základe zmluvy dôjde k uskutočneniu barterového obchodu. Ten môže byť uskutočnený medzi platiteľmi dane z pridanej hodnoty a medzi neplatcom dane z pridanej hodnoty, medzi SZČO a právnickými osobami. Na základe uskutočnenie dodávok je potrebné vystaviť faktúru, poprípade daňový doklad. Pre fakturáciu sa použije bežná faktúra, v prípade uskutočnenia obchodu platcom DPH bude vystavený daňový doklad, ktorý má náležitosti uvedené v § 28 zákona 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Účastník barterového obchodu vystaví faktúru na predaný tovar alebo poskytnutú službu a súčasne dostane faktúru za nakúpený tovar alebo prijatú službu. Na základe tejto skutočnosti sa pohľadávka a záväzok započíta bežným spôsobom, formou vzájomného zápočtu MD 321, DAL 311.

V prípade vedenie účtovnej evidencie bude "úhrada prijatej faktúry" zahrnutá do výdavkov súvisiacich s podnikaním (materiál, tovar, služby) a DPH (v prípade platcu), ak by sa jednalo o investície - nedaňové výdavky (do daňových výdavkov sa dostane výdavok formou odpisov ). "Úhrada vystavenej faktúry" bude zahrnutá do príjmov súvisiacich s podnikaním (výrobky, tovar, služby) a DPH ak ide o platiteľa DPH. Ak bude podnikateľ uplatňovať výdavky paušálom, potom do príjmov musí zahrnúť "úhradu faktúry prijaté", v prípade platcu bez DPH. Do pozornosti dávame aj blog o účtovníctve.